Játékszabály

Standard

A NE DŐLJ BE! – NAGY DIÁK BŰNMEGELŐZÉSI TESZT elnevezésű vetélkedő hivatalos szabályzata

 

1. A Játék szervezője

1.1. A „Ne dőlj be!” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.), a továbbiakban: Szervező, fő támogatója a Belügyminisztérium (székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (székhelye: 1078 Budapest, István utca 23-25.), a továbbiakban: Támogatók.

 

2. A részvételre jogosultak köre

2.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 12. életévét betöltött és 24. életévét be nem töltött természetes személy, aki a Játék során megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárult (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogatók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen.

 

3. A Játék időtartama

I. (online) forduló 2018. január 25. 08:00 óra – 2018. április 15. 24:00 óra

II. és III. forduló 2018. május 11., Budapest, Tesla Rendezvényközpont

 

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely hozzáférhető a www.nedoljbeteszt.hu internetes oldalon. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, telefonszáma, lakóhelye (település), iskolája és születési dátuma megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

A teszt kitöltésével a Játékos elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát, valamint az adatkezelési szabályzatot.

A második fordulóban való részvétel feltétele: Az első 1 000, legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra. A második fordulóban azok a játékosok vehetnek részt, akik eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra, online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat a fordulóra, és az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, és ott személyesen jelentkeznek a további játékra. Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

A harmadik fordulóba a második forduló során legjobb eredményt elért 12 Játékos jut. A harmadik fordulóban vetélkedő játékosok közül kerül ki a Játék díjazott első három helyezettje.

 

4.2. Nyeremények

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulón személyesen résztvevő játékosok közül a legtöbb pontot elért első három Játékosnak a Szervező fődíjként egy-egy kiváló minőségű tabletet ad át. A nyeremények átvétele személyesen, a harmadik fordulót követően történik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (település) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából.

Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

 

5. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az info@nedoljbeteszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály elérhető a www.nedoljbeteszt.hu címen.

 

6. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követő öt évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az info@nedoljbeteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező kizárását a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nedoljbeteszt.hu és a www.due.hu/nedoljbe teszt weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. A Játék résztvevői részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

 

8. Adatvédelem

8.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

  • A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket (település) nyilvánosságra hozhatja a hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.
  • Továbbá a Játékosok a nyeremény átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatukkal kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
  • A játék során regisztráltak az első fordulóban való részvétellel az adataik Szervező által promóciós célokra történő (hírlevél küldése, további, általa szervezett promóciós játékok népszerűsítése) felhasználásához hozzájárulásukat adják.

8.2. A Játékosok a hozzájárulásukért nem jogosultak ellenszolgáltatásra, sem az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

8.3. A játékban való részvétel feltételeként szabott adatkitöltési folyamat nem teszi lehetővé, hogy a Szervező az így szerzett adatokat összevonja a Facebook regisztrációkor megadott adatokkal.

8.4. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé, nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma NAIH-137229/2018.

8.5. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogsértés esetén a résztvevő – a Szervezővel való egyeztetés eredménytelensége esetén – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jogorvoslatot kezdeményezhet.

 

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

 

Budapest, 2018.01.22.